Αρχείο - Θέσεις Εργασίας2010
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Εντεταλμένου Ερευνητή (βαθμίδας Γ΄), από εξέλιξη, με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανες Χημικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στην Αρχαιομετρία». Νέα Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 15-11-2010.

* * *
2006

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διευθυντή Ερευνών (βαθμίδα Α΄) ή Κύριου Ερευνητή (βαθμίδα Β΄) με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης και Πυρηνικών Μετρήσεων στην Αρχαιομετρία και τον Πολιτισμό» και στην προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου (βαθμίδα Γ΄) ή Δόκιμου Ερευνητή (βαθμίδα Δ΄) με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανες Χημικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στην Αρχαιομετρία». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 05-06-2006.

* * *
2012
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "PRESIOUS". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 28-12-2012.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) υποτρόφους στο πλαίσιο του έργου "ATLAS". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 28-12-2012.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "3D-ICONS". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 09-11-2012.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "CORECT - Common Religious Cultural Pathways". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10-02-2012.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «WelCOM - Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 03-02-2012.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «WelCOM - Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 03-02-2012.

* * *
2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Management". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 04-01-2012.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Management". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-10-2011.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επτά (7) ερευνητικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου "CORECT - Common Religious Cultural Pathways". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-10-2011.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «WelCOM - Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 06-05-2011.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «myVisitPlannerGR - Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 06-05-2011.

* * *
2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν υπότροφο με Υποτροφία τύπου Β (Εξειδίκευσης & Επιμόρφωσης) για τη «Συλλογή, συγγραφή & εισαγωγή μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου για τρισδιάστατους χώρους και μνημεία». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 24-12-2010.

* * *
2009

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) με γνώσεις ηλεκτρονικής (απόφοιτος αντίστοιχου Τμήματος ΤΕΙ) σε θέση Τεχνικού Προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων του Ινστιτούτου. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-10-2009.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν/μία συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10-07-2009.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέση Βοηθητικού Προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει γενικά καθήκοντα για την εξυπηρέτηση των εκτάκτων αναγκών του έργου «Μελέτη και Ανέγερση του Νέου Κτηρίου του Ι.Π.Ε.Τ.». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 22-05-2009.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν/μία συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 16-01-2009.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με γνώσεις νομικής, φοιτητή/τρια ή απόφοιτο/η Νομικής Σχολής για να επικουρεί το Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά» στην παρακολούθηση και διαχείριση του έργου «Μελέτη και Ανέγερση του Νέου Κτηρίου του Ι.Π.Ε.Τ.». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 29-05-2009.

* * *
2008

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) μεταπτυχιακό υπότροφο στο πλαίσιο του έργου U-Sense’, που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ και αφορά σε ερευνητική εργασία πάνω σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων για την αξιοποίηση πλατφόρμας ασύρματων αισθητηρίων σε εφαρμογές condition monitoring. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 18-08-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μέχρι και τρεις ερευνητικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «DIGITECH-ΙΙΙ-2: Επικαιροποίηση Μελέτης DIGITECH-III και Διαδικτυακή Εφαρμογή Επίδειξης και Εκπαίδευσης σε Τεχνολογίες Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 172 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται η παρούσα προκήρυξη είναι τα εξής: (1) Βιβλιογραφική έρευνα σε εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό, (2) Επικαιροποίηση δεδομένων μελέτης Digitech-III, με βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα αγοράς, (3) Ανάπτυξη βάσης γνώσης με τα επικαιροποιημένα δεδομένα της μελέτης Digitech-III, (4) Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης με δυναμικό περιεχόμενο από τη βάση γνώσης και (5) Ανάπτυξη επιπρόσθετων εργαλείων διαδικτυακής πύλης. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-07-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη ή μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του έργου "iLearn2Main (Industrial Training System for Modern Enterprise Maintenance)". Το αντικείμενο του έργου είναι (α) η σχεδίαση και υλοποίηση βάσης δεδομένων, (β) η σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και (γ) η σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος προβολής περιεχομένου μέσω client εφαρμογών. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 03-06-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) ερευνητικούς συνεργάτες ή μεταπτυχιακούς υποτρόφους στα πλαίσια του έργου 'Ψηφιακός Δήμος', "Κατάρτιση αιρετών Εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών". Το αντικείμενο του έργου αφορά (α) στην εγκατάσταση - χειρισμό μικροφωνικών εγκαταστάσεων, (β) στη βιντεοσκόπηση και φωτογραφική κάλυψη δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και (γ) στη συμμετοχή στην τεχνική γραμματεία του έργου. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 02-06-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρμογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων»  INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 2.3 «Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων», Κατηγορία Πράξης: «Ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων»Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 16-06-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα άτομο, στο πλαίσιο του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο εργασίας η "Μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας με εφαρμογή στην προβολή και ανάδειξη αντικειμένων και περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 04-06-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο έργασίας η "Μελέτη και δημοσίευση πολιτισμικών δεδομένων και εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 06-05-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα άτομο, ως επιστημονικό συνεργάτη για την υλοποίηση εργασιών για την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μυτιλήνης. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 02-05-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν υποψήφιο στα πλαίσια του έργου "Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρμογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων"  INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 2.3. Αντικείμενο έργασίας η "Εφαρμογή Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) στην Τρισδιάστατη Καταγραφή και Αναπαράσταση Αρχαιολογικής Ανασκαφής". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 27-03-2008.

* * *
2007

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) έμπειρο συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων και του Οικονομικού Τμήματος. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 15-01-2008.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) Ερευνητικούς Συνεργάτες ή Μεταπτυχιακούς Υποτρόφους στα πλαίσια του έργου "iLearn2Main - Industrial Training System for Modern Enterprise Maintenance" του ευρύτερου Leonardo da Vinci Programme. Τα αντικείμενα έργου ποικίλουν. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 20-11-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη ή μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του έργου "Virtual Guide - Ευφυής και πολυμεσική ξενάγηση σε μουσειακούς χώρους με χρήση ασύρματης τεχνολογίας". Αντικείμενο έργου η "Ανάπτυξη client εφαρμογής για παρουσίαση μουσειακού υλικού σε συσκευή PDA μέσω WiFi ζεύξης με server". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 20-11-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη στo Ερευνητικό Έργο "Ηλεκτρονικός Θησαυρός Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός", για τη συγγραφή κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν στη Νεότερη Ιστορία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έμφαση στις τέχνες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 24-8-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη ή μεταπτυχιακό υπότροφο στο πλαίσιο του έργου "Virtual Guide - Ευφυής και Πολυμεσική Ξενάγηση σε Μουσειακούς Χώρους με Χρήση Ασύρματης Τεχνολογίας". Αντικείμενο έργου η "Ανάπτυξη middleware διαχείρισης περιεχομένου με χρήση XML για τη διασύνδεση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων στο επίπεδο δεδομένων (MySQL, Oracle) και φορητές (PDA) ή desktop υπολογιστικές συσκευές τύπου στο επίπεδο παρουσίασης". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 20-08-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς στελέχη ΣΕΠ για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής Leonardo da Vinci. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 08-06-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στo Ερευνητικό Έργο "EVETE" Leonardo Da Vinci Community Vocational Training Action Programme. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 16-03-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στo Ερευνητικό Έργο "Ηλεκτρονικός Θησαυρός Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός", για τη διεκπεραίωση μεταφράσεων. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-02-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στη "Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων" ή τη "Διαχείριση Λογιστηρίου". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-01-2007.

* * *
2006

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο στα πλαίσια του έργου "Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρμογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων"  INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΜΕΤΡΟ 2.3 "Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων", Κατηγορία Πράξης: "Ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων". Αντικείμενο έργου η "Οργάνωση Σεμιναρίων και Καταχώρηση Δεδομένων". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 9-12-2006.

* * *

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) άτομo με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου για πέντε (5) μήνες. Αντικείμενο της εργασίας θα είναι η καταχώρηση δεδομένων για το υποέργο «Έρευνα και αξιολόγηση των τεχνολογιών ψηφιοποίησης - Σχεδίαση – ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τη διασυνοριακή συνεργασία του Δικτύου, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών» στα πλαίσια του Έργου «Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρμογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων», στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΜΕΤΡΟ 2.3.
Προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 29-9-2006.

* * *

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (3) άτομα με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έργου “Virtual Guide – Ευφυής και Πολυμεσική Ξενάγηση σε Μουσειακούς Χώρους με Χρήση Ασύρματης Τεχνολογίας», του Προγράμματος «Κοινοπραξίας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας του μέτρου 2.1 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 17-7-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στα πλαίσια του έργου "«Ανοικτές Θύρες» 2ος κύκλος υλοποίησης 2005-2006. Άξονας 4: Τεχνολογική Καινοτομία & Έρευνα. Μέτρο 4.4:Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες-Υποστήριξη και διαμόρφωση Ε&Τ Πολιτικής-Διαχείριση των Πληροφοριών. Δράση 4.4.5:ΕΡΜΗΣ", και αντικείμενο της εργασίας θα είναι η ανάπτυξη εφαρμογής video για την προβολή του ερευνητικού έργου του Ι.Π.Ε.Τ.Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 30-05-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στα πλαίσια του έργου "«Ανοικτές Θύρες» 2ος κύκλος υλοποίησης 2005-2006. Άξονας 4: Τεχνολογική Καινοτομία & Έρευνα. Μέτρο 4.4:Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες-Υποστήριξη και διαμόρφωση Ε&Τ Πολιτικής-Διαχείριση των Πληροφοριών. Δράση 4.4.5:ΕΡΜΗΣ", και αντικείμενο της εργασίας θα είναι η υποστήριξη έργου δράσεων δημοσιότητας". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 26-05-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στα πλαίσια του έργου "Κλεψύδρα - Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος" της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Αντικείμενο εργασίας είναι η "Δημιουργία ιστοσελίδας και σχεδιασμός-σύνταξη ενημερωτικού υλικού για το Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος 'ΚΛΕΨΥΔΡΑ'". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 07-04-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στα πλαίσια του έργου "Συμπλήρωση, επέκταση & εκσυγχρονισμός ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Ι.Π.Ε.Τ. για την τεκμηρίωση, προβολή και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Αντικείμενο εργασίας είναι η "Έρευνα τεχνολογικών εξελίξεων και προσδιορισμός ειδικών προδιαγραφών εξοπλισμού ψηφιοποίησης και συνοδευτικού εξοπλισμού". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-03-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενα εργασίας θα είναι η "Ανάπτυξη νέων μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης με έμφαση σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς", καθώς και η "Ανάπτυξη μεθόδων πολυστρωματικής περιγραφής τρισδιάστατων αντικειμένων (τύπου GIS) για τρισδιάστατα αντικείμενα με στόχο τη διαδικτυακή διαχείριση και προβολή τους". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-03-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης με αντικείμενο εργασίας την παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στο Ινστιτούτο. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-03-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ για τη στελέχωση της ομάδας Συμβούλων Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) για τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-03-2006.

* * *

Το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ) για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΝ έργου με τίτλο "Αναδυόμενοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Τεχνοπόλοι σε περιοχές Έντασης Γνώσης, Υψηλής Τεχνολογίας και Εξαγωγικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα (Hellenic Technology Clusters Initiative) - Φάση 1 - Υλοποίηση", προτίθεται να συνάψει 2 συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 22-02-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης με αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικού έργου για την χαρτογράφηση αναγκών, τάσεων και ευκαιριών αναφορικά με τεχνολογίες και προώθηση υπηρεσιών, καθώς και τις δράσεις διάχυσης και προβολής του έργου του Ι.Π.Ε.Τ. στα πλαίσια του έργου "Γραφείο Διαμεσολάβησης Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 02-02-2006.

* * *
2005

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη έρευνα σε χημικές αναλύσεις οργανικών ενώσεων σε πολιτιστικά αντικείμενα - διερεύνηση, ανάπτυξη και επικύρωση μεθοδολογικών αναλύσεων" στα πλαίσια του έργου "Αριστεία σε ερευνητικά ινστιτούτα της ΓΓΕΤ (2ος κύκλος) - Υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΠΕΤ". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-12-2005.

* * *
2009
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν προπτυχιακό υπότροφο και έναν μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 25-09-2009.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) μεταπτυχιακό υπότροφο στο πλαίσιο του έργου iLearn2Main (Industrial Training System for Modern Enterprise Maintenance)Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-03-2009.

* * *
2008

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα άτομο, ως υπότροφο στο πλαίσιο του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο έργασίας η "Μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων αυτόματης συναρμολόγησης θραυσμάτων κεραμικών αγγείων, ψηφιοποιημένων σε τρισδιάστατη μορφή". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 06-05-2008.

* * *
2007

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπότροφο στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Το αντικείμενο του έργου σχετίζεται με το υποέργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 17-12-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) μεταπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Το αντικείμενο του έργου είναι η "Ανάπτυξη client εφαρμογής για παρουσίαση μουσειακού υλικού σε συσκευή PDA μέσω WiFi ζεύξης με server". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 21-12-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) προπτυχιακό υπότροφο στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο έργου η "Χρονολογήσεις και δοσιμετρία TL/OSL". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 02-11-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο έργου η "Στοιχειακές αναλύσεις και αναλύσεις οργανικών υπολειμμάτων αρχαίων κεραμικών". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 02-11-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση φοιτητών και/ή πτυχιούχων στα πλαίσια του έργου "Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρμογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων"  INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 2.3 "Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων", Κατηγορία Πράξης: "Ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 12-10-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) μεταδιδακτορικό υπότροφο στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο έργου η "Μελέτη των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων θερμοφωταύγειας και οπτικά προτρεπόμενης φωταύγειας υλικών που ενδιαφέρουν άμεσα την χρονολόγηση και τη δοσιμετρία". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 24-08-2007.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) ερευνητικό υπότροφο στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο έργου η "Μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικών δεδομένων". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 20-02-2007.

* * *
2006

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) υποτροφία στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο του υποέργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι η "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες – Ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης δομής σελίδας εικόνων κειμένων". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 22-12-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) υποτροφία στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο του υποέργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι η "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες – Υπολογιστικές Τεχνικές Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων Κειμένων". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 8-11-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δυο (2)υποτροφίες στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο του υποέργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι η "Η μελέτη των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων θερμοφωταύγειας και οπτικά προτρεπόμενης φωταύγειας υλικών που ενδιαφέρουν άμεσα την χρονολόγηση και τη δοσιμετρία ". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-10-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) υποτροφία στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο του υποέργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι η "Στοιχειακές αναλύσεις εφυαλωμένων αρχαίων κεραμικών ". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 23-10-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια υποτροφία στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ", με ερευνητικό αντικείμενο «Ευφυή και Προσαρμοστικά Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης». Προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 17-7-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πέντε (5) υποτροφίες στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται η παρούσα προκήρυξη είναι τέσσερα: (α) Ανάπτυξη νέων μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης με έμφαση σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, (β) Ανάπτυξη μεθόδων πολυστρωματικής περιγραφής τρισδιάστατων αντικειμένων (τύπου GIS) για τρισδιάστατα αντικείμενα με στόχο τη διαδικτυακή διαχείριση και προβολή τους, (γ) Ανάπτυξη μεθόδων περιγραφής και εξαγωγής χαρακτηριστικών (μεταδεδομένων) από τρισδιάστατα αντικείμενα με συμβατότητα προς το πρότυπο MPEG-7 και (δ)Ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης και ανάκτησης τρισδιάστατης πληροφορίας με βάση το περιεχόμενο. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-05-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Το αντικείμενο της εργασίας είναι ο "Χαρακτηρισμός μη κεραμικών αρχαίων οικοδομικών υλικών με προοπτική για χρήση τους σε μετρήσεις χρονολογήσεων". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 07-04-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δυο υποτροφίες στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Αντικείμενο του υποέργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι η "Ανάπτυξη Προηγμένων Εκπαιδευτικών Εργαλείων για τη Μελέτη και Διδασκαλία της Τέχνης και της Γλώσσας με βάση Σύγχρονες Γνωστικές και Γλωσσολογικές Θεωρίες". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 03-02-2006.

* * *

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επτά (7) υποτροφίες στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα" Μέτρο 3.3 της Δράσης 3.3.1 "Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ". Τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται η παρούσα προκήρυξη είναι τέσσερα: (α) Ανάπτυξη νέων μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης με έμφαση σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, (β) Ανάπτυξη μεθόδων πολυστρωματικής περιγραφής τρισδιάστατων αντικειμένων (τύπου GIS) για τρισδιάστατα αντικείμενα με στόχο τη διαδικτυακή διαχείριση και προβολή τους, (γ) Ανάπτυξη μεθόδων περιγραφής και εξαγωγής χαρακτηριστικών (μεταδεδομένων) από τρισδιάστατα αντικείμενα με συμβατότητα προς το πρότυπο MPEG-7 και (δ)Ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης και ανάκτησης τρισδιάστατης πληροφορίας με βάση το περιεχόμενο. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31-03-2006.

* * *

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε